โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค

โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค เขียนด้วยภาษาphp จัดว่าเป็นการเพิ่มระดับการเขียนโค้ดเงื่อนไขif-else ให้มีความซับซ้อนขึ้น โดยโปรแกรมจะรับข้อมูล 2ช่อง คือคะแนนกลางภาค ปลายภาค และคะแนนเก็บ เพื่อนำมารวมผลลัพธ์ทั้งหมด แล้วจึงค่อยไปเข้าเงื่อนไขif-else ของโปรแกรมอีกทีหนึ่ง เพื่อประมวลผลออกมาเป็นเกรดเฉลี่ยที่จะได้รับ

ถือเป็นอีกหนึ่งโค้ดโปรแกรมแจกฟรีที่ใช้สำหรับเพื่อศึกษาการเขียนโค้ดเงื่อนไขIF-Else ลองชมโค้ดดูกันครับ

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

มีการคำนวณคะแนนดิบและคะแนนแท้ โดยรับค่าคะแนนกลางภาคและปลายภาค รวมทั้งคะแนนเก็บ เพื่อไปใช้คำนวณหาเกรดเฉลี่ยน A B+ B C+ C D+ D E F

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

index.html (หน้าฟอร์มระบบ)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #FFFFCC;
}
-->
</style></head>

<body>
    <form action="process.php" method="post">
<table width="393" border="0" align="center">
<tr>
      <td colspan="2">
      <div align="center"><strong>โปรแกรมคำนวณเกรด</strong></div></td>
  </tr>
    <tr>
      <td width="171"><div align="right">ชื่อ-นามสกุล   : </div></td>
      <td width="212"><input type="text" name="Name" size="20" maxlength="100" /></td>
  </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">คะแนนกลางภาค : </div></td>
      <td><input type="text" name="In1" size="10" maxlength="100" />*คะแนนไม่เกิน50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">คะแนนปลายภาค :</div></td>
      <td><input type="text" name="In2" size="10" maxlength="100" />*คะแนนไม่เกิน50</td>      
    </tr>
     <tr>
      <td><div align="right">คะแนนเก็บ     :</div></td>
      <td><input type="text" name="In3" size="10" maxlength="100" />*คะแนนไม่เกิน100</td>      
    </tr>
     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="radio" name="gender" value="d1" />  คะแนนดิบ  <br/>  </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="radio" name="gender" value="d2" /> คะแนนแท้  <br/></td>
    </tr>    
    <tr>
      <td colspan="2"> <div align="center"><input type="submit" value="คำนวณ" /></div></td>
    </tr>
  </table>
<div align="center"></div>
</body>
</html>

process.php (หน้าประมวลผล)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<div align="center">
  <?php
  $Name=$_POST['Name'];
  $In1=$_POST ['In1'] ;
  $In2=$_POST ['In2'] ;
  $In3=$_POST ['In3'] ;
  $sign = $_POST['gender'];
   $_POST ['d1'] ;
   $_POST ['d2'] ;  
    
   $sum1=($In1+$In2+$In3)/2 ;
   $sum2=$In1+$In2+$In3;
   echo "ชื่อ-นามสกุล     " .$Name.'<br>';
   print "คะแนนกลางภาค  ".$In1.'<br>';  
   print "คะแนนปลายภาค  ".$In2.'<br>';
   print "คะแนนเก็บทั้งหมด ".$In3.'<br>';   
   
   if ($sign == "d1"){
      print "คะแนนแท้รวม ".$sum1.'<br>';
       if(($sum1>100)||($sum1<0)) {    
         print "เกรดที่ได้  : ไม่สามารถคิดเกรดได้ คะแนนเกิน".'<br>';   
      }
      else if (($sum1>=79.5)&&($sum1<=100)) {    
         print "เกรดที่ได้  : A".'<br>';   
      }
       else if (($sum1>=74.5)&&($sum1<=79.4)) {    
         print "เกรดที่ได้  : B+".'<br>';   
      }
       else if (($sum1>=69.5)&&($sum1<=74.4)) {       
         print "เกรดที่ได้  : B".'<br>';   
      }
       else if (($sum1>=64.5)&&($sum1<=69.4)) {
            print "เกรดที่ได้  : C+".'<br>';   
      }
       else if (($sum1>=59.5)&&($sum1<=64.4)) {    
         print "เกรดที่ได้  : C".'<br>';   
      }
       else if (($sum1>=54.5)&&($sum1=59.4)) {            
         print "เกรดที่ได้  : D+".'<br>';   
      }
       else if (($sum1>=49.5)&&($sum1<=54.4)) {       
         print "เกรดที่ได้  : D".'<br>';   
      }
       else if ($sum1<=49.4) {       
         print "เกรดที่ได้  : E หรือ F".'<br>';   
      }    
   }
   else if ($sign == "d2"){
      print "คะแนนแท้รวม ".$sum2.'<br>';
       if(($sum2>100)||($sum2<0)) {    
         print "เกรดที่ได้  : ไม่สามารถคิดเกรดได้ คะแนนเกิน".'<br>';   
      }
      else if (($sum2>=79.5)&&($sum2<=100)) {    
         print "เกรดที่ได้  : A".'<br>';   
      }
       else if (($sum2>=74.5)&&($sum2<=79.4)) {    
         print "เกรดที่ได้  : B+".'<br>';   
      }
       else if (($sum2>=69.5)&&($sum2<=74.4)) {       
         print "เกรดที่ได้  : B".'<br>';   
      }
       else if (($sum2>=64.5)&&($sum2<=69.4)) {
            print "เกรดที่ได้  : C+".'<br>';   
      }
       else if (($sum12>=59.5)&&($sum2<=64.4)) {    
         print "เกรดที่ได้  : C".'<br>';   
      }
       else if (($sum12>=54.5)&&($sum2<=59.4)) {            
         print "เกรดที่ได้  : D+".'<br>';   
      }
       else if (($sum2>=49.5)&&($sum2<=54.4)) {       
         print "เกรดที่ได้  : D".'<br>';   
      }
       else if ($sum2<=49.4) {       
         print "เกรดที่ได้  : E หรือ F".'<br>';   
      }    
      }
 
   
   ?>
</div>
</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน